English to Thai Meaning :: break

ทำลาย, หยุด, แตก, เบรก, หัก, เลิก, แหก, พัง, ทุบ, หลุด, ฝ่าฝืน, งัด, เสีย, ระเบิด, ร้าว, ขัดจังหวะ, ผุด, ทวน, พุ, ปรากฏ, แล่ง, เภท, สะบั้น, ภินท์, บุบสลาย, ละเลย, เด็ด, ขัดบท, แยกแตก, ต่อย, แตกกัน, เกิดขึ้นการแตกร้าว
Break :
หยุด
- หยุดทำลายแบ่ง
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being

Show Examples
(+)

(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Words
Synonyms
M
1. break ::
หยุด
5. recess ::
ย่อมุม
6. disintegrate ::
สลายตัว
7. crush ::
บด
8. stave ::
เจาะทะลุ
9. kibble ::
kibble
10. impair ::
ทำให้เสีย
11. interrupt ::
ขัดขวาง
12. disband ::
ปลดประจำการ
13. transgress ::
ละเมิด
14. discontinue ::
หยุด
15. split ::
แยก
17. appear ::
ปรากฏ
18. arrive ::
มาถึง
19. come ::
มา
20. spring ::
ฤดูใบไม้ผลิ
21. evolve ::
คาย
22. express ::
ด่วน
23. disclose ::
เปิดเผย
24. bring out ::
นำมาออก
25. breathe ::
หายใจ
26. cleave ::
แล่ง
27. crush into pieces ::
บดเป็นชิ้น
28. fracture ::
กระดูกหัก
29. tear ::
ฉีก
30. shatter ::
ป่นปี้
31. reduce ::
ลด
32. remove ::
เอาออก
33. offend ::
ขัดใจ
34. crack ::
ร้าว
35. spoil ::
เสีย
36. make angry ::
ทำให้โกรธ
37. be discovered ::
ถูกค้นพบ
38. come out ::
ออกมา
39. transpire ::
รั่วไหล
40. mangle ::
ฉีก
41. cut ::
ตัด
42. separate ::
แยก
43. obstruct ::
ขัดขวาง
44. reveal ::
เปิดเผย
45. publish ::
ประกาศ
46. put ::
ใส่
47. annul ::
ยกเลิก
48. divide ::
การแบ่ง
49. furcate ::
furcate
50. violate ::
ละเมิด
51. breach ::
ช่องโหว่
52. infringe ::
ละเมิด
53. contravene ::
ขัด
54. overstep ::
ล้ำเส้น
56. suppress ::
ปราบปราม
57. inhibit ::
ยับยั้ง
58. sit on ::
นั่งบน
59. subdue ::
เผด็จ
60. tame ::
เชื่อง
61. go into bankruptcy ::
ไปสู่การล้มละลาย
62. fail ::
ล้มเหลว
63. bust ::
หน้าอก
64. bankrupt ::
ล้มละลาย
65. terminate ::
ยุติ
66. determine ::
กำหนด
67. pass away ::
ล่วงลับ
68. dissolve ::
ละลาย
69. end ::
ปลาย
70. break off ::
เด็จ
72. be through with ::
จะผ่านด้วย
73. expel ::
ขับไล่
74. cause to run ::
ก่อให้เกิดการทำงาน
75. pause ::
หยุด
76. be delayed ::
จะล่าช้า
77. adjourn ::
เลื่อน
78. defer ::
คล้อย
79. cease ::
หยุด
80. prorogue ::
ปิดสมัยประชุม
81. leave over ::
ออกมากกว่า
82. burst out ::
พลุ่งพล่าน
83. know ::
ทราบ
84. ken ::
เคน
85. breakdown ::
ชำรุด
88. breakage ::
ความแตกแยก
90. cleft ::
แหว่ง
91. chasm ::
เหว
92. nook ::
ซอก
93. breakup ::
การกระจัดกระจาย
94. intermission ::
ช่วงระยะหยุดพัก
95. separation ::
การแยก
96. hiatus ::
ช่องว่าง
97. dissolution ::
การละลาย
98. severance ::
ความแตกแยก
99. repression ::
การปราบปราม
100. restraint ::
ความยับยั้งชั่งใจ
101. check ::
ตรวจสอบ
103. subdual ::
subdual
104. infringement ::
การละเมิด
105. contravention ::
การฝ่าฝืน
107. crossing ::
ที่ข้าม
108. burst ::
ระเบิด
109. fission ::
การแยก
110. cleavage ::
ความแตกแยก
111. eruption ::
การปะทุ
112. laceration ::
การฉีกขาด
113. freedom ::
เสรีภาพ
114. grind ::
ฝน
116. stamp ::
ประทับ
117. champ ::
แชมป์เปี้ยน
118. hindrance ::
อุปสรรค
119. impediment ::
มาร
120. obstacle ::
อุปสรรค
122. loss ::
การสูญเสีย
124. deprivation ::
การกีดกัน
125. ruin ::
ทำลาย
126. deferment ::
การผัดผ่อน
128. delay ::
ความล่าช้า
129. cessation ::
การเลิก
130. suspension ::
แขวน
132. appearance ::
การปรากฏ
133. emergence ::
ภาวะฉุกเฉิน
134. apparition ::
ผี
135. incarnation ::
ชาติ
136. subtraction ::
การลบ
137. reckoning ::
การคำนวณ
138. deduction ::
การหัก
Antonyms
1. advance ::
ความก้าวหน้า
2. elevate ::
ยกขึ้น
3. promote ::
ส่งเสริม
4. raise ::
ยก
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

who dares to insult any member\\Nof the team, I will break his skull.\0

who dares to insult any member
of the team, I will BREAK his skull.

Money Heist Season 3, Episode 5


...and I hope you both fall on your asses
and break your coccyxes.

...and I hope you both fall on your asses and BREAK your coccyxes.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 14


You know what?
I just realized I\'m on a break.

You know what? I just realized I'm on a BREAK.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 13


Break into the bank. Don\'t doubt it.\0

Break into the bank. Don't doubt it.

Money Heist Season 3, Episode 6


Sticks and stones may break my bones,
but chairs on sticks are comfy.

Sticks and stones may BREAK my bones, but chairs on sticks are comfy.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23


English to Thai Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Thai language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Thai and in English language.

Tags for the entry "break"

What break means in Thai, break meaning in Thai, break definition, examples and pronunciation of break in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English to Thai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai, translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
most searched words
GRE Words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

All Dictionary Links
Your Favorite Words
Loading...
Your Search History