English to Thai Meaning :: run

วิ่ง, รีบ, แล่น, แจ้น, ขับ, กราก, วิ่งหนี, วิ่งเล่น, วิ่งแข่ง, เข้าแข่ง, รีบร้อน, ดำเนินงาน, ประกอบการ, เดินเครื่อง, เลื่อนไหล, แด่นทิศทาง, เที่ยว, การวิ่ง, การวิ่งหนี, การวิ่งแข่ง, การแข่งขัน, ระยะทางที่วิ่ง, เที่ยวรถ, ทางสะดวก, การเปิดเครื่อง, เที่ยวบิน
Run :
วิ่ง
- วิ่งรูนrunletวิ่ง
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a score in baseball made by a runner touching all four bases safely(2) the act of testing something(3) a race run on foot(4) an unbroken series of events(5) (American football(6) a regular trip(7) the act of running; traveling on foot at a fast pace(8) the continuous period of time during which something (a machine or a factory(9) unrestricted freedom to use(10) the production achieved during a continuous period of operation (of a machine or factory etc.(11) a small stream(12) a race between candidates for elective office(13) a row of unravelled stitches(14) the pouring forth of a fluid(15) an unbroken chronological sequence(16) a short trip
Verb(1) move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time(2) flee; take to one's heels; cut and run(3) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(4) direct or control; projects, businesses, etc.(5) have a particular form(6) move along, of liquids(7) perform as expected when applied(8) change or be different within limits(9) run, stand, or compete for an office or a position(10) cause to emit recorded audio or video(11) move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way(12) have a tendency or disposition to do or be something; be inclined(13) be operating, running or functioning(14) change from one state to another(15) cause to perform(16) be affected by; be subjected to

Show Examples
(+)

(1) she considered a Seanad run(2) Having a coarse run , she carried a huge body of water in her wake, in which the rudder was useless.(3) they've had an unbeaten run since August(4) Twos and jokers are wild and can be used in any set or run to represent any desired card.(5) Dave has run 42 marathons(6) Replacement buses will run between Skipton and Carlisle, calling at limited stops.(7) I was a bit worried, because the only skiable route back down towards La Grave was an off-piste black run .(8) quite against the run of play, Smith scored an early try(9) I started working toward converting my car to run on vegetable oil over a year ago.(10) You can run various tests using this so that it can collect different types of information.(11) The course will be run on a very practical basis including workshops with actors, discussions and re-writing sessions.(12) A run consists of three or more consecutive cards in a single suit.(13) The art exhibition will run daily at the King's Hall and Winter Garden until this Sunday.(14) I've got to run(15) The man backed away towards a set of stairs leading back to ground level, then took off at a run .(16) I run every morning
Related Words
(1) run away ::
กระเจิดกระเจิง
(2) to run ::
วิ่ง
(3) run into ::
วิ่งเข้าไป
(4) run out of ::
หมด
(5) run over ::
วิ่งออกไป
(6) in the long run ::
ในระยะยาว
Synonyms
Noun
1. sprint ::
วิ่ง
2. route ::
เส้นทาง
3. series ::
ชุด
4. demand for ::
ความต้องการ
5. free use of ::
ใช้ฟรี
6. type ::
ชนิด
7. enclosure ::
กรงขัง
8. slope ::
ลาด
9. rip ::
ฉีก
10. discharge ::
ปล่อย
11. tally ::
นับ
12. streak ::
ริ้ว
13. footrace ::
footrace
14. ravel ::
คลี่คลาย
15. running ::
วิ่ง
16. political campaign ::
การรณรงค์ทางการเมือง
17. runnel ::
Runnel
18. trial ::
การทดลอง
Verb
19. sprint ::
วิ่ง
21. compete ::
แข่งขัน
22. go ::
ไป
23. cast ::
โยน
24. extend ::
ต่ออายุ
25. flow ::
ไหล
26. travel ::
การท่องเที่ยว
27. drive ::
ขับรถ
28. be in charge of ::
อยู่ในความดูแลของ
29. maintain ::
เก็บรักษา
31. operate ::
ทำงาน
32. be valid ::
สามารถใช้งานได้
33. be staged ::
มีการจัดฉาก
34. be a candidate for ::
ลงสมัครรับเลือกตั้ง
35. publish ::
ประกาศ
36. smuggle ::
ลักลอบ
37. chase ::
การไล่ล่า
38. run for ::
วิ่งเพื่อ
39. consort ::
พระราชสวามี
40. course ::
หลักสูตร
41. execute ::
ปฏิบัติ
42. endure ::
อดทน
43. guide ::
แนะนำ
44. ladder ::
กระได
45. unravel ::
คลี่คลาย
47. campaign ::
รณรงค์
48. lam ::
หวด
49. play ::
เล่น
50. ply ::
เร่
51. range ::
พิสัย
52. hunt ::
ล่า
53. race ::
แข่ง
54. carry ::
พกพา
55. lead ::
นำ
56. tend ::
มีแนวโน้ม
57. bleed ::
ปอกลอก
Different Forms
run, runic, runlet, runlets, runs
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

I\'m glad we did the test run.
These brunches are wild.

I'm glad we did the test RUN. These bRUNches are wild.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 6


I\'m sorry, I gotta run. If you
come up with an adjective, text me.

I'm sorry, I gotta RUN. If you come up with an adjective, text me.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 5


No, you have to run, remember?

No, you have to RUN, remember?

Game of Thrones Season 6, Episode 9


While we\'re at it, maybe we can butch up
your run for when you head to the mound.

While we're at it, maybe we can butch up your RUN for when you head to the mound.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3


I\'ll fear the Dothraki the day they teach
their horses to run on water.

I'll fear the Dothraki the day they teach their horses to RUN on water.

Game of Thrones Season 1, Episode 5


English to Thai Dictionary: run

Meaning and definitions of run, translation in Thai language for run with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of run in Thai and in English language.

Tags for the entry "run"

What run means in Thai, run meaning in Thai, run definition, examples and pronunciation of run in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English to Thai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai, translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
most searched words
GRE Words
Android App
iPhone App

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Loading...
Your Search History