English to Thai Meaning :: running

วิ่ง, ไหล, แข่งขัน, รีบ, วิ่งแข่ง, เข้าแข่ง, ติดกันไป, เดินเครื่อง
Running :
วิ่ง
- วิ่ง
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) (American football(2) the act of running; traveling on foot at a fast pace(3) the state of being in operation(4) the act of administering or being in charge of something(5) the act of participating in an athletic competition involving running on a track
Verb(1) move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time(2) flee; take to one's heels; cut and run(3) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(4) direct or control; projects, businesses, etc.(5) have a particular form(6) move along, of liquids(7) perform as expected when applied(8) change or be different within limits(9) run, stand, or compete for an office or a position(10) cause to emit recorded audio or video(11) move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way(12) have a tendency or disposition to do or be something; be inclined(13) be operating, running or functioning(14) change from one state to another(15) cause to perform(16) be affected by; be subjected to
Adjective(1) (of fluids(2) continually repeated over a period of time(3) of advancing the ball by running(4) executed or initiated by running(5) measured lengthwise(6) (of e.g. a machine, or working

Show Examples
(+)

(1) Blisters are a common minor injury for athletes who take part in prolonged sports, such as long-distance running or football.(2) The Otley rugby player has been among their recruits producing some exciting if unorthodox running between the wickets.(3) Suddenly, the low, rhythmic sound of running footsteps became conscious to the both of us.(4) Those who are absent from classes for two weeks running or 50 class hours added up in one semester will be given a record of a demerit for misconduct.(5) Some great strokes and hard running from the batsman managed to make it seven needed from the last over.(6) The Laois style of quick passing and running was replaced by the more direct approach of catch and kick.(7) Since virtually every running of the race takes place in driving rain and a bitter wind, the spongy surface drains the strength from the horses.(8) It is not known whether the premises have a working electricity supply or running water and much of the estate has fallen into disrepair.(9) This coming Sunday the Athletic Club are pleased to present the second running of the Round Hill Fell Race.(10) The police's long running battle to take on the burglar enters a new phase in the town this week.(11) I have no idea whether they realise how much they have disrupted the day-to-day to running of the school.(12) The return to running should be gradual, starting at an easy pace on a level surface.(13) The company keeps your data safe and is responsible for the financial running of the project.(14) This will be the 132nd running of what I will continue to call the Powderhall sprint.(15) I was into my running and competed in the London Marathon three times and did numerous half marathons.(16) At least part of that time should be spent running , preferably off the leash in a safe, confined area.
Related Words
(1) run ::
วิ่ง
(2) running shoe ::
รองเท้าวิ่ง
(3) running away ::
วิ่งหนี
(4) running out ::
วิ่งออกมา
(5) running water ::
น้ำไหล
(6) running shoes ::
รองเท้าวิ่ง
(7) go running ::
ไปวิ่ง
(8) time is running out ::
เวลาหมด
(9) running nose ::
จมูกทำงาน
(10) keep running ::
ให้ทำงาน
(11) running track ::
ลู่วิ่ง
Synonyms
Adjective
1. flowing ::
ที่ไหล
2. ongoing ::
ต่อเนื่อง
3. in succession ::
อย่างต่อเนื่อง
4. linear ::
เชิงเส้น
5. working ::
การทำงาน
Noun
7. administration ::
การบริหาร
8. operation ::
การทำงาน
9. track ::
ลู่
10. run ::
วิ่ง
Verb
11. sprint ::
วิ่ง
13. compete ::
แข่งขัน
14. go ::
ไป
15. cast ::
โยน
16. extend ::
ต่ออายุ
17. flow ::
ไหล
18. travel ::
การท่องเที่ยว
19. drive ::
ขับรถ
20. be in charge of ::
อยู่ในความดูแลของ
21. maintain ::
เก็บรักษา
23. operate ::
ทำงาน
24. be valid ::
สามารถใช้งานได้
25. be staged ::
มีการจัดฉาก
26. be a candidate for ::
ลงสมัครรับเลือกตั้ง
27. publish ::
ประกาศ
28. smuggle ::
ลักลอบ
29. chase ::
การไล่ล่า
30. run for ::
วิ่งเพื่อ
31. consort ::
พระราชสวามี
32. course ::
หลักสูตร
33. execute ::
ปฏิบัติ
34. endure ::
อดทน
35. guide ::
แนะนำ
36. ladder ::
กระได
37. unravel ::
คลี่คลาย
39. campaign ::
รณรงค์
40. lam ::
หวด
41. play ::
เล่น
42. ply ::
เร่
43. range ::
พิสัย
44. hunt ::
ล่า
45. race ::
แข่ง
46. carry ::
พกพา
47. lead ::
นำ
48. tend ::
มีแนวโน้ม
49. bleed ::
ปอกลอก
Different Forms
running
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

He was running a little fever,
nothing to worry about.

He was RUNNING a little fever, nothing to worry about.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23


Okay, but that excuse
is running out of steam.

Okay, but that excuse is RUNNING out of steam.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 22


When we leave, you\'re not gonna go running
to those police officers out front?

When we leave, you're not gonna go RUNNING to those police officers out front?

Breaking Bad Season 5, Episode 15


I\'m running out of time, Ser Davos.

I'm RUNNING out of time, Ser Davos.

Game of Thrones Season 4, Episode 3


Okay, look, we\'re running late,
so let\'s just get started.

Okay, look, we're RUNNING late, so let's just get started.

Breaking Bad Season 3, Episode 10


English to Thai Dictionary: running

Meaning and definitions of running, translation in Thai language for running with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of running in Thai and in English language.

Tags for the entry "running"

What running means in Thai, running meaning in Thai, running definition, examples and pronunciation of running in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English to Thai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai, translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
most searched words
GRE Words
Android App
iPhone App

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Loading...
Your Search History